תנאי השימוש באתר

מבוא

1.1.       ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של עם מזון – מירית דניאל ע.מ. 037644283  (להלן: "החברה")- אתר החברה הינו מנוהל ע”י צוות עובדי עם מזון – מירית דניאל

1.2.       הגלישה באתרנו מותרת אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תקנון האתר” ו/או “תנאי השימוש באתר”). השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאים כאמור.

1.3.       החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

1.4.       טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – נא הימנע מכל שימוש באתר.

1.5.       בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי הקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

1.6.       האתר הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות ביצוע הזמנות בכל עת. עם זאת ייתכן שהאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת החברה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.

1.7.       מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

1.8.       בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לאתר, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה אשר פועל בימים א’-ה’ בין השעות 9:00 עד 19:00 בדוא”ל שכתובתו היא: aam.mazon7@gmail.com  מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

1.9.       תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה                ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

2.0          אנו (מירית דניאל) מתחייבים לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג׳

רכישת מוצרים באתר

2.1.       באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים לרבות ירקות ופירות ומוצרים מזון.

2.2     המוצרים מגיעים עד הלקוח באמצעות רכבי קירור מסחריים משלוחים יוצאים בימי רביעי וחמישי באופן קבוע. 

במקרה של מוצר פגום, מקבלים פיצוי על אותו המוצר. בתנאי של קבלת המוצר הפגום חזרה. 

ביטול עסקה – עד 12 שעות אחרי התשלום. 
 

בברכה,

צוות החברה- עם מזון – מירית דניאל ע.מ. 037644283 

כתובת חנות מכירה: מושב אחיטוב, משק 88